Energetický certifikát budovy - Legislatíva

Energetický certifikát budovy


Obraz energetickej hospodárnosti vašej budovy

Energetický certifikát budovy

Pre informácie nás kontaktujte:


mobil: 0904 556 231
info@energeticky-certifikat.com

Legislatíva

Povinnosť mať vypracovaný energetický certifikát budovy.

 

Od 1.1.2013 nadobúda platnosť zákon 300/2012 Z.z. , ktorým sa novelizuje zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorého sa povinnosť energetickej certifikácie vzťahuje na:

 1. Na novopostavené budovy alebo významne obnovované budovy, ktorých kolaudácia bola začatá po 1.1.2008 (za významnú obnovu budovy sa podľa novely zákon 300/2012 Z.z.zákona 300/2012 Z.z. považuje zásah do jej obalovej konštrukcie vo väčšom rozsahu ako 25% plochy, vymenované sú tieto hlavné stavebné zásahy: zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena pôvodných obvodových výplní, ako aj iné stavebné úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy ako sú: prístavba, nadstavba alebo prestavba).
 2. Na budovy ktoré sa predávajú alebo prenajímajú po 1.1.2008. 

Energetická certifikácia nie je potrebná:

 1. budov a pamätníkov chránených pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1.januárom 1947),
 2. kostoly a modlitebne,
 3. dočasné stavby (čas užívania kratší ako  dve roky),
 4. priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 5. bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 6. samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

pozn. Budovou sa rozumejú: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie.

Zákonný rámec na vypracovanie energetického certifikátu budovy

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon č. 555/2007 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zákon č. 555/2007 Z. z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a určuje pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vykonávacia vyhláška určuje podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätia energetických tried, vzor energetického certifikátu a energetického štítku.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy, ktoré sú uvedené v priloženej tabuľke. Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.


 

Energetický certifikát budovy zabezpečuje vlastník budovy. Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.

Povinnosti vlastníka budovy pri energetickej certifikácii

Vlastník budovy ktorej sa týka energetická certifikácia je povinný mať energetický certifikát

 1. ku dňu začatia kolaudácie pri novej alebo významne obnovenej budove,
 2. ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti,
 3. do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebnej úpravy budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Vlastník budovy je povinný do 5 dní pracovných dní odo obdržania energetického certifikátu vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste ak ide o:

 1. ide o budovy ktoré užívajú orgány verejnej správa, verejnosť ich často navštevuje a ich celková podlahová plocha je väčšia ako 250 m2,
 2. budovu s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 500 m2 a verejnosť ich často navštevuje.

Vlastník budovy je povinný pri predaji alebo prenájme budovy ako súčasť ponuky uviesť v reklame v komerčnom médiu aj ukazovatele jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Vlastník existujúcej budovy je povinný:

 1. zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
 2. zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia,
 3. uchovať energetický certifikát počas jeho platnosti a
  1. pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
  2. pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi.

 

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátna energetická inšpekcia, ktorá je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.

 

Za správne delikty môže inšpekcia uložiť pokutu od 500 do 3000 EUR právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľ ktorá ako vlastník budovy:

 1. ak do 5 pracovných dní od prevzatia energetického certifikátu nevystaví energetický štítok na nápadnom a verejnosti prístupnom mieste,
 2. neobstará energetický certifikát aj keď podľa zákona má túto povinnosť,
 3. neuschová energetický certifikát počas jeho platnosti,
 4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
 6. neodovzdá projektové  energetické hodnotenie novému  nadobúdateľovi  pri  jej predaji pred začatím  výstavby budovy alebo  rozostavanej budovy.

 

Za priestupok môže inšpekcia uložiť pokutu až do výšky 2000 EUR ak sa vlastník budovy dopustí:

 1. aj keď mal povinnosť nezaobstará energetický certifikát,
 2. neuschová energetický certifikát po dobu jeho platnosti,
 3. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 4. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
 5. neodovzdá projektové  energetické hodnotenie novému  nadobúdateľovi  pri  jej predaji pred začatím  výstavby budovy alebo  rozostavanej budovy,
 6. neuvedie ako súčasť ponuky v reklame v komerčnom médiu jej ukazovatele integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.
Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!

Copyright © 2010 Energeticky-certifikat.com | Všetky práva vyhradené | Webdesign ONCO.sk internetová reklama